JP Flexible - шаблон joomla Видео

Урбанизам и изградња

 • УГ1 - Информација о локацији
 • УГ2 - Локацијски услови/измена локацијских услова
 • УГ3 - Привремена грађевинска дозвола
 • УГ4 - Грађевинска дозвола
 • УГ5 - Инвестиционо одржавање објекта, уклањање препрека за особе са инвалидитетом,  и уградња унутрашњих инсталација
 • УГ6 - Реконструкција, санација, адаптација објекта и промена намене објекта
 • УГ7 - Изградња економских, помоћних објеката и зиданих ограда
 • УГ8 - Изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица
 • УГ9 - Извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора
 • УГ10 - Постављање антенских стубова и секундарних односно дистрибутивних  делова електронске комуникационе мреже
 • УГ11 - Постављање електродистрибутивних стубова,електродистрибувних мрежа,трансформаторских станица,разводних постројења,црпних станица и ски лифтова
 • УГ12 - Прикључци на изграђену водоводну,канализациону,гасну и сличну мрежу
 • УГ13 - Пријава извођења радова из члана 144. Закона о планирању и изградњи
 • УГ14 - Пријава почетка извођења радова
 • УГ15 - Пријава завршетка израде темеља
 • УГ16 - Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
 • УГ17 - Измена грађевинске дозволе услед промене инвеститора
 • УГ18 - Измена грађевинске дозволе у току грађења објекта
 • УГ19 - Захтев за уклањање објекта
 • УГ20 - Захтев за издавање услова за исправку граница суседних парцела и давање сагласности на елаборат геодетских радова исправке границе суседних парцела
 • УГ21 - Захтев за потврђивање пројекта парцелације / препарелације
 • УГ22 - Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
 • УГ23 - Захтев за промену намене земљишта
 • УГ24 - Употребна дозвола
 • УГ25 - Уверење о посебним деловима зграде
 • УГ26 - Привремени прикључак на инфраструктуру
 • УГ27 - Прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру
 • УГ28 - Уверење о времену градње објекта
 • УГ29 - Уверење из члана 161. Закона о општем управном поступку