JP Flexible - шаблон joomla Видео

Таксе и накнаде

васоконацно

 

TАКСЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Р.бр.

Врста поступка

Врста и износ таксе

Прималац

Жиро рачун

Позив на број одобрења

1.

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ/ ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења 800,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална админстративна такса за подношење захтева и доношење решења

-стамбени објекти физичка лица 900,00 динара

-пословни објекти физичка лица 1.100,00 динара

-стамбено-пословни објекти физичка лица 1.000,00 динара

-пмоћни објекти физичка лица 700,00 динара

-пољопривредни објекти физичка лица 800,00 динара

-пословни објекти правна лица 2.700,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање копије плана катастарске парцеле: 712,00 динара

-за сваку следећу суседну парцелу: 305,00 динара

РГЗ-СКН Гуча-Лучани

840-742323843-92

такса за издавање катастарског плана водова у аналогном облику: 712,00 дин по дециметарском квадрату

РГЗ-СКН Гуча-Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300, 00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

2.

ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења 800,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења 2.700,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листа непокретности 864,00 динара;

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300, 00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

3.

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења

- економски објекат у пољопривреди 560,00 динара

- остали објекти 1.070,00 динара

- дозиђивање, надзиђивање за економске објекте у пољопривреди 430,00 динара,

- дозиђивање, надзиђивање за остале објекте 685,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

Локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- стамбени објекти физичка лица 1.000,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.200,00 динара

- економски објекти физичка лица 600,00 динара

- доградња, реконструкција, адаптација 600,00 динара

- помоћни објекти физичка лица 700,00 динара

- помоћни објекти правна лица 2.200,00 динара

- остали објекти осим помоћних правна лица 2.700,00

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листа непокретности-уплаћује се пре подношења захтева 864,00 динара,

за сваку следећу страну:66,00 динара,

РГЗ-СКН Гуча-Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

4.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења 800,00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- физичка лица 600,00 динара

- правна лица 2.700,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности-864,00 динара,

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

5.

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења:

-објекат у пољопривреди 430,00 динара

-остали објекти 685,00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења:

изичка лица 600,00 динара

-правна лица 2.700,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листе непокретности-864,00 динара,

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

6.

ИЗГРАДЊА ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА, ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА И ЗИДАНИХ

ОГРАДА

републичка административне такса за подношење захтева и доношење решења:

- економски обекат у пољопривреди 560,00 динара

- остали објекти 1.070,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна таксе за подношење захтева и доношење решења:

-економски објекти и зидане ограде-физичка лица 600,00 динара

-помоћни објекти-физичка лица 700,00 динара

-економски објекти и зидане ограде- правна лица 2.700, 00 динара

-помоћни објекти-правна лица 2.200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листе непокретности-уплаћује се пре подношења захтева 864,00;динара за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

7.

ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНИХ ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења 1.070,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења 2. 700,00

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности- 864,00;динара

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300, 00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

8.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РАЗДВАЈАЊУ ИЛИ СПАЈАЊУ ПОСЛОВНОГ ИЛИ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења 800,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- физичка лица стамбени простор 1.000,00 динара

- физичка лица пословни простор 1.200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листа непокретности- 864,00 динара

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

9.

ПОСТАВЉАЊЕ АНТЕНСКИХ СТУБОВА И СЕКУНДАРНИХ ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНИХ ДЕЛОВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења: 300,00 динара + 0,3 на предрачунску вредност објекта

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и издавање решења 2.700,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листа непокретности- 864,00;динара

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

10.

ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИ-БУТИВНИХ СТУБОВА, ЕЛЕКТРОДИСТРИ-БУТИВНИХ МРЕЖА, ТРАНСФОРМАТО-РСКИХ СТАНИЦА, РАЗВОДНИХ ПОСТРОЈЕЊА, ЦРПНИХ СТАНИЦА И СКИ ЛИФТОВА

републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења 800, 00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и издавање решења 2.700,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности- 864,00;динара

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

11.

ПРИКЉУЧЦИ НА ИЗГРАЂЕНУ ВОДОВОДНУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ, ГАСНУ И СЛИЧНУ МРЕЖУ

републичка административна такса на подношење захтева и издавање решења: 800,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и издавање решења

- физичка лица 600,00 динара

- правна лица 2.700,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности- 864,00;динара

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

12.

ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

републичка административна такса за подношење захтева и издавање потврде:600,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и издавање потврде:

- стамбени објекти, доградња, реконструкција, .... - физичка лица 800,00 динара

-пословни објекти, доградња, реконструкција, ... – правна лица 1.200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

13.

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

републичка административна такса за подношење захтева 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење пријаве/ захтева 200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

14.

ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

републичка административна такса за подношење захтева 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење изјаве/ ахтева 200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

15.

ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења

-економски објекат у пољопривреди 560,00 динара

- остали објекти 1.070,00 динара

-дозиђивање,надзиђивање за економске објекте у пољопривреди 430,00 динара,

- дозиђивање, надзиђивање за остале објекте 685,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- стамбени објекти физичка лица 1.000,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.200,00 динара

- економски објекти физичка лица 600,00 динара

- доградња, реконструкција, адаптација 600,00 динара

-помоћни објекти физичка лица 700,00 динара

-помоћни објекти правна лица 2.200,00 динара

-остали објекти осим помоћних правна лица 2.700,00

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности-864,00 динара,

за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

16.

ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења

-економски објекат у пољопривреди 560,00 динара

-остали објекти 1.070,00 динара

-дозиђивање,надзиђивање за економске објекте у пољопривреди 430,00 динара,

- дозиђивање, надзиђивање за остале објекте 685,00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна така за подношење захтева и доношење решења:

- стамбени објекти физичка лица 1.000,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.200,00 динара

- економски објекти физичка лица 600,00 динара

- доградња, реконструкција, адаптација 600,00 динара

-помоћни објекти физичка лица 700,00 динара

-помоћни објекти правна лица 2.200,00 динара

-остали објекти осим помоћних правна лица 2.700,00

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности-864,00 динара, за сваку следећу страну:66,00 динара

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за издавање извода из листа непокретности 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

17.

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

републичка административна такса на подношење захтева и доношење решења- 300,00 динара + 0,2% на предрачунску вредност објеката или радова

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

локална административна такса на подношење захтева и доношење решења

- стамбени објекти физичка лица 1.100,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.700,00 динара

- правна лица 2.200,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за упис у јавне књиге

такса за упис у јавне књиге објекта, са уписом имаоца права на објекту 10.679,00

-промена настала доградњом објекта, са уписом имаоца права на дограђеном делу објекту 10.679,00

-промена насталадоградњом објекта, са уписом права на дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на објекту 5.085,00

-промена настала изградњом гараже површине до 30 m² или помоћног објекта површине до 50 m², са уписом имаоца права на гаражи, односно помоћном објекту 5.000,00

- промена за један посебан део објекта 9.662,00

-за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку 3.051,00

-упис посебног дела објекта насталог деобом или спајањем посебних делова објекта 3.051,00

РГЗ-СКН Гуча- Лучани

840-742323843-92

републичка административна такса за подношење захтева за упис у јавне књиге 300,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

18.

ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧАК НА ИНФРАСТРУКТУРУ

републичка административна такса за подношење захтева и доношење решења 800, 00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060

19.

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

републичка административна такса на подношење захтева и доношење решења 800, 00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060