JP Flexible - шаблон joomla Видео

регистар

НАЗИВ ПОСТУПКАДЕЛАТНОСТОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
УГ1 - Информација о локацијиУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ2 - Локацијски услови/измена локацијских условаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ3 - Привремена грађевинска дозволаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ4 - Грађевинска дозволаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ5 - Инвестиционо одржавање објекта, уклањање препрека за особе са инвалидитетом, и уградња унутрашњих инсталацијаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ6 - Реконструкција, санација, адаптација објекта и промена намене објекта Урбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ7 - Изградња економских, помоћних објеката и зиданих оградаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ8 - Изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улицаУрбанизам и изградњаОдељењеза урбанизам и имовину
УГ9 - Извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простораУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ10 - Постављање антенских стубова и секундарних односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мрежеУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ11 - Постављање електродистрибутивних стубова,електродистрибувних мрежа,трансформаторских станица,разводних постројења,црпних станица и ски лифтоваУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ12 - Прикључци на изграђену водоводну,канализациону,гасну и сличну мрежуУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ13 - Пријава извођења радова из члана 144. Закона о планирању и изградњиУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ14 - Пријава почетка извођења радоваУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ15 - Пријава завршетка израде темељаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ16 - Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислуУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ17 - Измена грађевинске дозволе услед промене инвеститораУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ18 - Измена грађевинске дозволе у току грађења објектаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ19 - Захтев за уклањање објектаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ20 - Захтев за издавање услова за исправку граница суседних парцела и давање сагласности на елаборат геодетских радова исправке границе суседних парцелаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ21 - Захтев за потврђивање пројекта парцелације / препарелацијеУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ22 - Захтев за потврђивање урбанистичког пројектаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ23 - Захтев за промену намене земљиштаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ24 - Употребна дозволаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ25 - Уверење о посебним деловима зградеУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ26 - Привремени прикључак на инфраструктуруУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ27 - Прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуруУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ28 - Уверење о времену градње објектаУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину
УГ29 -Уверење из члана 161. Закона о општем управном поступкуУрбанизам и изградњаОдељење за урбанизам и имовину